NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi
feltételek

2023.11.20-2023.12.17 23:59

 

1.
Általános rendelkezések

A nyereményjáték szervezője az
AutoScope Szerviz Kft.. (székhely: 2100 Gödöllő,

Szabadság Út 179.),
továbbiakban: „Szervező”).

 

2.
Nyereményjáték mechanizmusa és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A Szervező az AutoScope
Szerviz Kft. Facebook oldalon

2023.11.20. és 2023.12.17.
23:59 között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott

játékszabályok alapján.

A Szervező Facebook oldalán
közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználóknak

lehetősége van az AutoScope
szerviz Kft. által
2023.11.20-én közzétett játékra felhívó

bejegyzés alá kommentben
hozzászólni, mellyel részt vesznek a nyereményjátékban.

A felhasználók a kommenteléssel
egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat,

ezzel jelentkeznek az adott
Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban.

A nyereményjáték 2023.12.17.
23:59-ig tart.
A később érkezett kommentek

már nem vesznek részt a
játékban.

Az Az AutoScope Szerviz Kft.
2023.12.18 napon véletlenszerűen kisorsolja a nyerteseket.

Az eredményhirdetés
2023.12.18-án történik az AutoScope Szerviz Kft. Facebook

oldalán.

Az eredményhirdetést követően
a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel az

AutoScope Szerviz Kft.
Facebook oldalnak írt privát üzenetben, 3 munkanapon belül. Ha

ezen időtartamban nem
jelentkezik valamelyik nyertes, elveszíti a nyereményhez való jogát.

Ebben az esetben helyette nem
kerül új nyertes kisorsolásra.

Nyeremény:

1db Lego Mustang játék

3db Bosch táska

3db Bosch takaró

5db ingyenes átvizsgálásra feljogosító kupon

 

Részvételi
feltételek:

A nyereményjátékban csak
valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 16

éven felüli magánszemélyek
vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban

meghatározott promóciós
mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen

játékszabályzat elfogadása és
betartása. A nyereményt a jogosult nyertes személyesen tudja átvenni a szervező
telephelyén.

3.
Kizárások

A Nyereményjátékban nem
vehetnek részt az AutoScope Szerviz Kft.

vezetőtisztség viselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen

személyeknek a Ptk.685. § b)
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a AutoScope Szerviz Kft.  megbízásából a nyereményjáték előkészítésében
és lebonyolításában

közreműködő személyek és
cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,

valamint, ezen személyeknek a
Ptk. 685. § b)pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a
jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a

nyereményjátékot akár a
nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy

megszüntesse. A szabályzat
módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges

megszüntetéséről szóló
értesítést a Lebonyolító közzéteszi az AutoScope Szerviz Kft. Facebook oldalon.
A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal
kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az AutoScope
Szerviz Kft.  Facebook oldalon nyújtunk
felvilágosítást.

A Nyereményjátékon való
részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes

időtartama alatt lehetőség
van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és

Adatvédelmi nyilatkozat
automatikus elfogadását jelenti.

4.
A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra
át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel a Facebookon
keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény postai

úton történő eljuttatásához a
nyertesek postacímének pontos adataira van szükség, a

felkéréstől számított 3
munkanapon belül.

A Szervező nem vállal
felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott

adatokkal okozott károkért,
illetve következményekért.

5.
Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban résztvevő
játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli

személyi
jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező

viseli.

A nyeremények felhasználásával
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és

kiadások a nyertes
Játékosokat terhelik.

6.
Adatkezelés

Nyereményjáték során megadott
adatok

6.1. A játékban résztvevő
felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag

szolgáltatásaival, valamint a
Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével

kapcsolatos kommunikációra
használja.

6.2. Jelen Játékszabályzat
elfogadásával a játékban részt vevő hozzájárul, hogy nyerés

esetén a Cég a nyertesek
névsorában közzétegye, továbbá, hogy a nyeremény átvételekor

róluk fényképfelvétel
készüljön.

6.3. Érintettek tudomásul
veszik, hogy Szervező a nyertesekről készült felvételeket

nyomtatott és elektronikus
anyagaikban felhasználhatja.

6.4. Érintettek tudomásul
veszik, hogy a játékosok által az AutoScope Szerviz Kft. Facebook

oldalán megosztott
tartalmakat az AutoScope Szerviz Kft.  marketing célokra felhasználhatja.

6.5. Az AutoScope Szerviz
Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az

adatkezelésre vonatkozó
törvényi előírásoknak eleget tett.

6.6. Az AutoScope Szerviz
Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a

Játékosok adatait.

6.7. Az adatkezelés ténye, a
kezelt adatok köre: Játékos esetén: vezeték- és keresztnév,

e-mail cím.

6.8. Az érintettek köre: A
játékban résztvevő valamennyi érintett.

6.9. Az adatkezelés célja: A
nyereményjáték funkciójának betöltése.

6.10. Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a

játék végéig, valamint a
nyeremény-átvételi folyamat végéig kezeli.

6.11. Az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az AutoScope Szerviz
Kft. marketing munkatársai munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.

6.12. Az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor

kérheti a személyes adatainak
törlését a következő elérhetőségen: toth.daniel@autoscope.hu

6.13. Az adatkezelés
jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

7.
Az érintettek jogai

7.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz

hozzáférést kapjon.

7.2. A helyesbítéshez való
jog

Ön jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az

Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön

jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő

nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

7.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre

vonatkozó személyes adatokat,
az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó

személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

7.4. Az elfeledtetéshez való
jog

Ha az adatkezelő
nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az

elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az

ésszerűen elvárható lépéseket
– ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy

tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó

személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.

7.5. Az adatkezelés
korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

feltételek valamelyike
teljesül:

· Ön vitatja a személyes
adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

· az adatkezelés jogellenes,
és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának
korlátozását;

· az adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön

igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

· Ön tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e

Ön jogos indokaival szemben.

7.6. Az adathordozhatósághoz
való jog

Ön jogosult arra, hogy az
Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat

a rendelkezésére bocsátotta a
játékos.

7.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak az AutoScope
Szerviz Kft. általi kezelése ellen, ideértve az említett

rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.

7.8. Tiltakozás közvetlen
üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult

arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez

kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik
a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő

kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.9. Automatizált
döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne
terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is
– alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy

őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem
alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

· Ön és az adatkezelő közötti
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

· meghozatalát az
adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,

amely Ön jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló

megfelelő intézkedéseket is
megállapít; vagy

· Ön kifejezett
hozzájárulásán alapul.

Intézkedési
határidő

Az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott

intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az

adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1

hónapon belül tájékoztatja
Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz
intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az

intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely

felügyeleti hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az
adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
a tudomány és technológia állása és a megvalósítás

költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a

természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és

súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket

hajt végre annak érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot

garantálja, ideértve, többek
között, adott esetben:

a) a személyes adatok
álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok
kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki
incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

adatokhoz való hozzáférést és
az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet

állítani;

d) az adatkezelés
biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

hatékonyságának rendszeres
tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az
adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens
jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további

tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az

adatvédelmi incidensből
eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az

adatkezelő által az
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell
tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

· az adatkezelő megfelelő
technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és

ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében

alkalmazták, különösen azokat
az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,

amelyek a személyes adatokhoz
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára

értelmezhetetlenné teszik az
adatokat;

· az adatkezelő az
adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,

amelyek biztosítják, hogy az
érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a

továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;

· a tájékoztatás aránytalan
erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket

nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell

hozni, amely biztosítja az
érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem
értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas

kockázattal jár-e,
elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens
bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az

55. cikk alapján illetékes
felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira

nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem

igazolására szolgáló
indokokat is.

Panasztételi
lehetőség

Az adatkezelő esetleges
jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530
Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.
Felelősség kizárása

A Nyereményjáték
szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle

kártalanítási, kártérítési
igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek

megtérítését.

Amennyiben a játékos
jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a

Promócióból. Szervező, illetve
a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a

jogosulatlanul nevezett
tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció

szervezésében résztvevő
cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a

nyereménytárgyak hibáiért kizárják
a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a

magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos
a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a

Szervezőtőtől/Szervező
Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a
Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában

nem támogatja, nem hagyta
jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Nyereményjátékkal
kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók

magatartásáért a szervezők
semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a

jogot, hogy a jogszabálysértő
vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói

megnyilvánulásokat indoklás
nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal
felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott

adatokkal okozott
következményekért.

A Szervező nem vállal
felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok feltöltött
tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt

tudomásul veszik és elfogadják.

AutoScope Szerviz Kft.

Szervező

Gödöllő, 2023.11.13